تور هند بمبئی + گوا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
THE EMERALD
maniaparvaz
B.B
BELLAVISTA
maniaparvaz
B.B
6395000 تومان 8195000 تومان 4695000 تومان 3695000 تومان
THE EMERALD
maniaparvaz
B.B
NAGOA GRAND
maniaparvaz
B.B
7095000 تومان 8795000 تومان 4795000 تومان 3695000 تومان
THE EMERALD
maniaparvaz
B.B
SUN VILLAGE
maniaparvaz
B.B
7595000 تومان 9695000 تومان 4995000 تومان 3695000 تومان
THE EMERALD
maniaparvaz
B.B
SANDALWOOD GOA
maniaparvaz
B.B
7595000 تومان 9795000 تومان 4995000 تومان 3695000 تومان
THE EMERALD
maniaparvaz
B.B
IBIS STYLE GOA
maniaparvaz
B.B
7795000 تومان 9995000 تومان 5095000 تومان 3695000 تومان
THE EMERALD
maniaparvaz
B.B
SANDALWOOD GOA
maniaparvaz
B.B
7895000 تومان 10495000 تومان 5195000 تومان 3695000 تومان
THE LEELA MUMBAI
maniaparvaz
B.B
COUNTRY INN SUITE
maniaparvaz
B.B
8995000 تومان 12195000 تومان 5595000 تومان 3695000 تومان
THE LEELA MUMBAI
maniaparvaz
B.B
HARD ROCK
maniaparvaz
B.B
9595000 تومان 13095000 تومان 5795000 تومان 3695000 تومان
THE LEELA MUMBAI
maniaparvaz
B.B
CIDADE DE GOA
maniaparvaz
B.B
10295000 تومان 14695000 تومان 6095000 تومان 3695000 تومان
THE LEELA MUMBAI
maniaparvaz
B.B
LE MERIDIEN
maniaparvaz
B.B
10495000 تومان 14695000 تومان 6195000 تومان 3695000 تومان
THE LEELA MUMBAI
maniaparvaz
B.B
GRAND HYATT
maniaparvaz
B.B
10995000 تومان 15895000 تومان 6395000 تومان 3695000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات