021 - 41691

تور بلغارستان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
PERUNIKA
maniaparvaz
B.B
2316000 تومان 2716000 تومان 1756000 تومان 1396000 تومان
AMBASSDOR
maniaparvaz
B.B
2556000 تومان 2916000 تومان 1876000 تومان 1396000 تومان
SHIPKA
maniaparvaz
B.B
2556000 تومان 3076000 تومان 1876000 تومان 1396000 تومان
BONITA
maniaparvaz
B.B
2436000 تومان 2716000 تومان 1836000 تومان 1396000 تومان
LILIA
maniaparvaz
B.B
2916000 تومان 3556000 تومان 2076000 تومان 1396000 تومان
ROYAL
maniaparvaz
ALL
2916000 تومان 3676000 تومان 2076000 تومان 1396000 تومان
PALM BEACH
maniaparvaz
ALL
3156000 تومان 3756000 تومان 2196000 تومان 1396000 تومان
CENTRAL
maniaparvaz
ALL
2956000 تومان 4076000 تومان 2076000 تومان 1396000 تومان
ARENA MAR HOTEL
maniaparvaz
ALL
3116000 تومان 3636000 تومان 2156000 تومان 1396000 تومان
3076000 تومان 4356000 تومان 2156000 تومان 1396000 تومان
ADMIRAL
maniaparvaz
B.B
3676000 تومان 5276000 تومان 2436000 تومان 1396000 تومان
KALIAKRA PALACE
maniaparvaz
U.ALL
3596000 تومان 4636000 تومان 2396000 تومان 1396000 تومان
astera std
maniaparvaz
U.ALL
4156000 تومان 5516000 تومان 2716000 تومان 1396000 تومان
AZALIA
maniaparvaz
U.ALL
4076000 تومان 5676000 تومان 2636000 تومان 1396000 تومان
astera std
maniaparvaz
U.ALL
4156000 تومان 5516000 تومان 2716000 تومان 1396000 تومان
KALIAKRA PALACE SUP
maniaparvaz
U.ALL
3756000 تومان 4916000 تومان 2476000 تومان 1396000 تومان
azalia lux room
maniaparvaz
U.ALL
4356000 تومان 6036000 تومان 2796000 تومان 1396000 تومان
MELIA GRAND HERMITAGE
maniaparvaz
ALL
4556000 تومان 5996000 تومان 2916000 تومان 1396000 تومان
MELIA GRAND HERMITAGE
maniaparvaz
ALL
4796000 تومان 6236000 تومان 2996000 تومان 1396000 تومان
MELIA GRAND HERMITAGE
maniaparvaz
ALL
5676000 تومان 7116000 تومان 3436000 تومان 1396000 تومان
MELIA GRAND HERMITAGE
maniaparvaz
ALL
6516000 تومان 6916000 تومان 3836000 تومان 1396000 تومان
atlas
maniaparvaz
U.ALL
3356000 تومان 4796000 تومان 2276000 تومان 1396000 تومان
4316000 تومان 5676000 تومان 2796000 تومان 1396000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2316000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2716000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1756000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2556000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2916000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1876000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2556000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3076000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1876000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2436000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2716000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1836000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2916000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3556000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2076000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2916000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3676000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2076000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3156000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3756000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2196000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2956000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4076000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2076000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3116000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3636000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2156000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3076000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4356000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2156000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3676000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5276000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2436000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3596000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4636000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2396000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4156000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5516000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2716000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
STD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4076000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5676000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2636000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4156000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5516000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2716000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
LUX ROOM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3756000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4916000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2476000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4356000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6036000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2796000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4556000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5996000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2916000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
PARK VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4796000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6236000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2996000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SIDE SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5676000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7116000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3436000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
LEVEL ROOM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6516000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6916000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3836000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
LEVEL JONIUR SUITE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3356000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4796000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2276000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4316000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5676000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2796000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1396000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات