تور بلغارستان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PALMA
maniaparvaz
B.B
5995000 تومان 6895000 تومان 4295000 تومان 3095000 تومان
BONITA
maniaparvaz
B.B
5995000 تومان 6795000 تومان 4295000 تومان 3095000 تومان
SHIPKA
maniaparvaz
B.B
5995000 تومان 7295000 تومان 4695000 تومان 2995000 تومان
BLUE SKY
maniaparvaz
B.B
6095000 تومان 8195000 تومان 4795000 تومان 2995000 تومان
JOYA PARK
maniaparvaz
B.B
6295000 تومان 7095000 تومان 4395000 تومان 3095000 تومان
PERUNIKA
maniaparvaz
B.B
6395000 تومان 7895000 تومان 4395000 تومان 3095000 تومان
PERLA
maniaparvaz
B.B
6395000 تومان 8195000 تومان 4395000 تومان 3095000 تومان
6695000 تومان 7895000 تومان 4695000 تومان 3095000 تومان
ROYAL
maniaparvaz
ALL
6895000 تومان 8595000 تومان 5195000 تومان 2995000 تومان
CENTRAL
maniaparvaz
ALL
6995000 تومان 9195000 تومان 5195000 تومان 2995000 تومان
6995000 تومان 10595000 تومان 5195000 تومان 2995000 تومان
GLADIOLA
maniaparvaz
B.B
7695000 تومان 9395000 تومان 5095000 تومان 3095000 تومان
LILIA
maniaparvaz
B.B
7895000 تومان 10195000 تومان 5195000 تومان 3095000 تومان
GLADIOLA STAR
maniaparvaz
B.B
8395000 تومان 10495000 تومان 5395000 تومان 3095000 تومان
EXCELSIOR
maniaparvaz
ALL
8995000 تومان 9895000 تومان 5795000 تومان 3095000 تومان
PARK HOTEL GOLDEN BEACH
maniaparvaz
ALL
9095000 تومان 11895000 تومان 5795000 تومان 3095000 تومان
ELENA
maniaparvaz
ALL
9395000 تومان 13495000 تومان 5995000 تومان 3095000 تومان
ARENA MAR
maniaparvaz
ALL
9395000 تومان 10995000 تومان 5995000 تومان 3095000 تومان
9595000 تومان 12495000 تومان 5995000 تومان 3095000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات