تور بدروم

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
EKAN RESORT
maniaparvaz
ALL
3145000 تومان 4085000 تومان 2885000 تومان 2385000 تومان
3775000 تومان 4585000 تومان 2965000 تومان 2385000 تومان
3955000 تومان 4765000 تومان 3055000 تومان 2385000 تومان
3955000 تومان 4855000 تومان 3055000 تومان 2385000 تومان
samara
maniaparvaz
ALL
4135000 تومان 4765000 تومان 3145000 تومان 2385000 تومان
LABRANDA BODRUM PRINCESS
maniaparvaz
U.ALL
4135000 تومان 5215000 تومان 3145000 تومان 2385000 تومان
4225000 تومان 5215000 تومان 3145000 تومان 2385000 تومان
4225000 تومان 5215000 تومان 3145000 تومان 2385000 تومان
4315000 تومان 5485000 تومان 3235000 تومان 2385000 تومان
labranda tmt
maniaparvaz
ALL
4405000 تومان 5485000 تومان 3235000 تومان 2385000 تومان
4855000 تومان 6295000 تومان 3505000 تومان 2385000 تومان
salmakis
maniaparvaz
U.ALL
5665000 تومان 7465000 تومان 3955000 تومان 2385000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3145000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4085000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2885000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2385000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3775000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4585000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2965000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2385000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3955000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4765000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3055000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2385000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3955000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4855000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3055000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2385000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4135000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4765000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2385000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4135000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5215000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2385000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4225000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5215000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2385000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4225000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5215000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2385000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4315000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5485000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3235000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2385000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4405000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5485000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3235000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2385000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4855000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3505000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2385000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5665000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7465000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2385000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات