تور استانبول نوروز 6 شب

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
KAYA FINDIKZADEH
maniaparvaz
B.B
2145000 تومان 2750000 تومان 2115000 تومان 1800000 تومان
SABENA
maniaparvaz
B.B
2180000 تومان 2650000 تومان 2045000 تومان 1800000 تومان
PELICAN
maniaparvaz
B.B
2210000 تومان 2885000 تومان 2205000 تومان 1800000 تومان
GRAND UNAL
maniaparvaz
B.B
2445000 تومان 3145000 تومان 2115000 تومان 1800000 تومان
BADE SISLI
maniaparvaz
B.B
2540000 تومان 3345000 تومان 2115000 تومان 1800000 تومان
NOVA PLAZA
maniaparvaz
B.B
2775000 تومان 3970000 تومان 2470000 تومان 1800000 تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
maniaparvaz
B.B
2775000 تومان 4010000 تومان 2245000 تومان 1800000 تومان
FERONIYA
maniaparvaz
B.B
2810000 تومان 4070000 تومان 2445000 تومان 1800000 تومان
BVS
maniaparvaz
B.B
3010000 تومان 4400000 تومان 2410000 تومان 1800000 تومان
RIVA
maniaparvaz
B.B
3040000 تومان 4545000 تومان 2510000 تومان 1800000 تومان
GOLDEN AGE
maniaparvaz
B.B
3210000 تومان 4790000 تومان 2550000 تومان 1800000 تومان
MERCURE
maniaparvaz
B.B
3370000 تومان 5200000 تومان 2550000 تومان 1800000 تومان
HOLIDAYY INN SISLI
maniaparvaz
B.B
3285000 تومان 5035000 تومان 2675000 تومان 1800000 تومان
FRASER PLACE ANTHILL
maniaparvaz
B.B
3490000 تومان 5445000 تومان
CVK PARK BOSPHORUS
maniaparvaz
B.B
4310000 تومان 6915000 تومان 2960000 تومان 1800000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2145000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2115000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2885000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2205000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2445000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3145000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2115000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3345000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2115000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2775000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2775000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2245000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2445000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3010000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4545000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3285000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5035000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2675000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5445000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6915000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات