021 - 41691

تور استانبول نوروزی 5 شب با پرواز ترک

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
KAYA FINDIKZADEH
maniaparvaz
B.B
2285000 تومان 2810000 تومان 2255000 تومان 1925000 تومان
SABENA
maniaparvaz
B.B
2310000 تومان 2725000 تومان 2200000 تومان 1925000 تومان
PELICAN
maniaparvaz
B.B
2340000 تومان 2915000 تومان 2335000 تومان 1925000 تومان
GRAND UNAL
maniaparvaz
B.B
2530000 تومان 3135000 تومان 2255000 تومان 1925000 تومان
BADE SISLI
maniaparvaz
B.B
2615000 تومان 3300000 تومان 2255000 تومان 1925000 تومان
2790000 تومان 3820000 تومان 2555000 تومان 1925000 تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
maniaparvaz
B.B
2810000 تومان 3850000 تومان 2365000 تومان 1925000 تومان
FERONIYA
maniaparvaz
B.B
2835000 تومان 3910000 تومان 2530000 تومان 1925000 تومان
BVS
maniaparvaz
B.B
2915000 تومان 4070000 تومان 2420000 تومان 1925000 تومان
RIVA
maniaparvaz
B.B
2930000 تومان 4095000 تومان 2520000 تومان 1925000 تومان
GOLDEN AGE
maniaparvaz
B.B
2995000 تومان 4230000 تومان 2555000 تومان 1925000 تومان
MERCURE
maniaparvaz
B.B
3065000 تومان 4370000 تومان 2620000 تومان 1925000 تومان
3100000 تومان 4435000 تومان 2725000 تومان 1925000 تومان
3440000 تومان 4775000 تومان 2690000 تومان 1925000 تومان
3410000 تومان 5050000 تومان
TITANIC CITY
maniaparvaz
B.B
3440000 تومان 4775000 تومان 2690000 تومان 1925000 تومان
CVK PARK BOSPHORUS
maniaparvaz
B.B
3745000 تومان 5730000 تومان 2895000 تومان 1925000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2285000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2255000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2725000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2915000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2335000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3135000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2255000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2615000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2255000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2555000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2365000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2835000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2915000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2555000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3065000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4435000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2725000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3745000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1925000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات