تور استانبول نوروزی 5 شب

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3145000 تومان 4175000 تومان 3070000 تومان 2295000 تومان
PRENS
maniaparvaz
B.B
3265000 تومان 4310000 تومان 3135000 تومان 2295000 تومان
3785000 تومان 5475000 تومان 3395000 تومان 2295000 تومان
KLASS
maniaparvaz
B.B
3850000 تومان 5610000 تومان 3460000 تومان 2295000 تومان
4045000 تومان 5995000 تومان 3655000 تومان 2295000 تومان
KAJ
maniaparvaz
B.B
4110000 تومان 6125000 تومان 3525000 تومان 2295000 تومان
LION
maniaparvaz
B.B
4435000 تومان 6775000 تومان 3590000 تومان 2295000 تومان
LA MARTIN
maniaparvaz
B.B
4435000 تومان 6775000 تومان 3720000 تومان 2295000 تومان
FERONYA
maniaparvaz
B.B
4565000 تومان 6775000 تومان 3590000 تومان 2295000 تومان
4695000 تومان 7295000 تومان 3720000 تومان 2295000 تومان
4825000 تومان 7555000 تومان 3915000 تومان 2295000 تومان
5085000 تومان 8075000 تومان 4045000 تومان 2295000 تومان
4695000 تومان 7295000 تومان 3980000 تومان 2295000 تومان
5170000 تومان 8245000 تومان 4120000 تومان 2295000 تومان
5170000 تومان 8245000 تومان 4120000 تومان 2295000 تومان
TITANIC CITY
maniaparvaz
B.B
5545000 تومان 8995000 تومان 4345000 تومان 2295000 تومان
CVK PARK BOSPHORUS
maniaparvaz
B.B
6670000 تومان 11245000 تومان 4720000 تومان 2295000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3145000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4175000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3265000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3135000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3785000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5475000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4045000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3655000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6125000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3525000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4435000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4435000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4565000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4825000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7555000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3915000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5085000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8075000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5545000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات