تور استانبول نوروز 7 شب

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
KAYA FINDIKZADEH
maniaparvaz
B.B
2340000 تومان 3025000 تومان 2300000 تومان 1825000 تومان
SABENA
maniaparvaz
B.B
2375000 تومان 2910000 تومان 2225000 تومان 1825000 تومان
PELICAN
maniaparvaz
B.B
2415000 تومان 3180000 تومان 2410000 تومان 1825000 تومان
BADE SISLI
maniaparvaz
B.B
2800000 تومان 3720000 تومان 2300000 تومان 1825000 تومان
GRAND UNAL
maniaparvaz
B.B
2685000 تومان 3490000 تومان 2300000 تومان 1825000 تومان
NOVA PLAZA
maniaparvaz
B.B
3050000 تومان 4450000 تومان 2715000 تومان 1825000 تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
maniaparvaz
B.B
3070000 تومان 4490000 تومان 2455000 تومان 1825000 تومان
FERONIYA
maniaparvaz
B.B
3110000 تومان 4565000 تومان 2685000 تومان 1825000 تومان
BVS
maniaparvaz
B.B
3225000 تومان 4795000 تومان 2530000 تومان 1825000 تومان
RIVA
maniaparvaz
B.B
3240000 تومان 4830000 تومان 2670000 تومان 1825000 تومان
GOLDEN AGE
maniaparvaz
B.B
3335000 تومان 5020000 تومان 2715000 تومان 1825000 تومان
MERCURE
maniaparvaz
B.B
3430000 تومان 5215000 تومان 2810000 تومان 1825000 تومان
HOLIDAY INN SISLI
maniaparvaz
B.B
3480000 تومان 5310000 تومان 2955000 تومان 1825000 تومان
3910000 تومان 6165000 تومان
3955000 تومان 5785000 تومان 2910000 تومان 1825000 تومان
4385000 تومان 7125000 تومان 3195000 تومان 1825000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3025000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2375000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2225000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2415000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2685000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2715000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2455000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4565000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2685000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3225000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3335000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2715000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5215000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3910000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6165000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3955000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5785000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4385000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7125000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1825000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات