تور آفر استانبول با پرواز ماهان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SABENA
maniaparvaz
B.B
850000 تومان 1050000 تومان 690000 تومان 590000 تومان
GRAND LIZA
maniaparvaz
B.B
890000 تومان 1050000 تومان 720000 تومان 590000 تومان
PRENS
maniaparvaz
B.B
895000 تومان 1050000 تومان 760000 تومان 590000 تومان
KAYA
maniaparvaz
B.B
900000 تومان 1080000 تومان 750000 تومان 590000 تومان
BLUEWAY HOTEL CITY
maniaparvaz
B.B
925000 تومان 1150000 تومان 770000 تومان 590000 تومان
ALFA
maniaparvaz
B.B
940000 تومان 1120000 تومان 760000 تومان 590000 تومان
SULTAN
maniaparvaz
B.B
960000 تومان 1150000 تومان 820000 تومان 590000 تومان
GRAND EMIN
maniaparvaz
B.B
965000 تومان 1190000 تومان 850000 تومان 590000 تومان
GRAND HILARIOM
maniaparvaz
B.B
995000 تومان 1250000 تومان 790000 تومان 590000 تومان
CARLTON
maniaparvaz
B.B
1010000 تومان 1190000 تومان 790000 تومان 590000 تومان
MARMARAY
maniaparvaz
B.B
1020000 تومان 1220000 تومان 880000 تومان 590000 تومان
FERONYA
maniaparvaz
B.B
1030000 تومان 1290000 تومان 799000 تومان 595000 تومان
TAKSIM CUENTO
maniaparvaz
B.B
1030000 تومان 1250000 تومان 790000 تومان 590000 تومان
POINT
maniaparvaz
B.B
1450000 تومان 1950000 تومان 890000 تومان 595000 تومان
ROSE BY MOLTON
maniaparvaz
B.B
1030000 تومان 1250000 تومان 790000 تومان 590000 تومان
DORA
maniaparvaz
B.B
1040000 تومان 1295000 تومان 790000 تومان 590000 تومان
ASPEN
maniaparvaz
B.B
1040000 تومان 1350000 تومان 810000 تومان 590000 تومان
GRAND HALIC
maniaparvaz
B.B
1090000 تومان 1650000 تومان 820000 تومان 590000 تومان
NOVO PLAZA
maniaparvaz
B.B
1090000 تومان 1420000 تومان 790000 تومان 595000 تومان
KONAK
maniaparvaz
B.B
1120000 تومان 1490000 تومان 990000 تومان 590000 تومان
LAMARTINE
maniaparvaz
B.B
1140000 تومان 1500000 تومان 890000 تومان 595000 تومان
GOLDEN AGE
maniaparvaz
B.B
1160000 تومان 1560000 تومان 850000 تومان 595000 تومان
NIPPON
maniaparvaz
B.B
1240000 تومان 1690000 تومان 850000 تومان 590000 تومان
ARTS
maniaparvaz
B.B
1350000 تومان 1895000 تومان
POINT
maniaparvaz
B.B
1450000 تومان 1950000 تومان 890000 تومان 595000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
925000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
965000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1010000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
799000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات