مجارستان - اتریش - اسلواکی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4ستاره
maniaparvaz
B.B
4ستاره
maniaparvaz
B.B
ستاره
maniaparvaz
B.B
420000 تومان 590 یورو 420000 تومان 710 یورو 420000 تومان 390 یورو 4200000 تومان 150 یورو
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
420000 تومان 590 یورو
نرخ اتاق یک تخته
420000 تومان 710 یورو
نرخ کودک 6 تا 12 سال
420000 تومان 390 یورو
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4200000 تومان 150 یورو
موقعیت مکانی
توضیحات