تورارمنستان لحظه آخری

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
NORK RESIDENCE
maniaparvaz
B.B
2390000 تومان 2890000 تومان 1990000 تومان 1690000 تومان
SHIRAK
maniaparvaz
B.B
2480000 تومان 2830000 تومان 2270000 تومان 1690000 تومان
SILACHI
maniaparvaz
B.B
2490000 تومان 2930000 تومان 2280000 تومان 1690000 تومان
REGINEH
maniaparvaz
B.B
2520000 تومان 2830000 تومان 2120000 تومان 1690000 تومان
2620000 تومان 3090000 تومان 2240000 تومان 1690000 تومان
AVIATRANS
maniaparvaz
B.B
2660000 تومان 3310000 تومان 2290000 تومان 1690000 تومان
BARSAM
maniaparvaz
B.B
2670000 تومان 3460000 تومان 2090000 تومان 1690000 تومان
EUROPE
maniaparvaz
B.B
2680000 تومان 3210000 تومان 1990000 تومان 1690000 تومان
ARARAT
maniaparvaz
B.B
2690000 تومان 3360000 تومان 2030000 تومان 1690000 تومان
TUFENKIAN
maniaparvaz
B.B
2710000 تومان 3090000 تومان 2450000 تومان 1690000 تومان
METROPOL
maniaparvaz
B.B
2720000 تومان 3310000 تومان 2210000 تومان 1690000 تومان
DIAMOND
maniaparvaz
B.B
2730000 تومان 3340000 تومان 2310000 تومان 1690000 تومان
ANI PLAZA
maniaparvaz
B.B
2790000 تومان 3420000 تومان 2230000 تومان 1690000 تومان
2810000 تومان 3430000 تومان 2230000 تومان 1690000 تومان
HILTON
maniaparvaz
B.B
2990000 تومان 3840000 تومان 1690000 تومان
HYATT PLACE
maniaparvaz
B.B
3020000 تومان 3850000 تومان 2090000 تومان 1690000 تومان
MESSIER 53
maniaparvaz
B.B
3040000 تومان 3740000 تومان 2290000 تومان 1690000 تومان
3250000 تومان 4230000 تومان 2590000 تومان 1690000 تومان
MARRIOTT
maniaparvaz
B.B
3690000 تومان 4990000 تومان 2490000 تومان 1690000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات