تور ارمنستان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
NORK RESIDENCE
maniaparvaz
B.B
2090000 تومان 2530000 تومان 1760000 تومان 1490000 تومان
SHIRAK
maniaparvaz
B.B
2140000 تومان 2490000 تومان 1980000 تومان 1490000 تومان
SILACHI
maniaparvaz
B.B
2150000 تومان 2580000 تومان 1990000 تومان 1490000 تومان
REGINEH
maniaparvaz
B.B
2190000 تومان 2490000 تومان 1860000 تومان 1490000 تومان
2280000 تومان 2730000 تومان 1980000 تومان 1490000 تومان
IBIS YEREVAN
maniaparvaz
B.B
2290000 تومان 3080000 تومان 1490000 تومان
AVIATRANS
maniaparvaz
B.B
2320000 تومان 3090000 تومان 1790000 تومان 1490000 تومان
BARSAM
maniaparvaz
B.B
2330000 تومان 3110000 تومان 1810000 تومان 1490000 تومان
EUROPE
maniaparvaz
B.B
2350000 تومان 2850000 تومان 1720000 تومان 1490000 تومان
ARARAT
maniaparvaz
B.B
2360000 تومان 2990000 تومان 1760000 تومان 1490000 تومان
TUFENKIAN
maniaparvaz
B.B
2370000 تومان 2710000 تومان 2120000 تومان 1490000 تومان
METROPOL
maniaparvaz
B.B
2380000 تومان 2950000 تومان 1930000 تومان 1490000 تومان
2460000 تومان 3040000 تومان 1940000 تومان 1490000 تومان
HILTON
maniaparvaz
B.B
2640000 تومان 3450000 تومان 1490000 تومان
HYATT PLACE
maniaparvaz
B.B
2650000 تومان 3410000 تومان 1840000 تومان 1490000 تومان
2890000 تومان 3810000 تومان 2290000 تومان 1490000 تومان
NATIONAL
maniaparvaz
B.B
3150000 تومان 4460000 تومان 1810000 تومان 1490000 تومان
MARRIOTT
maniaparvaz
B.B
3290000 تومان 4590000 تومان 1990000 تومان 1490000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات