تور آنتالیا ویژه تعطیلات

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
HADRIANUS
maniaparvaz
ALL
2590000 تومان 3390000 تومان 2150000 تومان 1490000 تومان
2790000 تومان 3690000 تومان 2290000 تومان 1490000 تومان
3890000 تومان 5280000 تومان 2790000 تومان 1490000 تومان
M HOLIDAY
maniaparvaz
U.ALL
3950000 تومان 5340000 تومان 2890000 تومان 1490000 تومان
KARMIR
maniaparvaz
U.ALL
4090000 تومان 5490000 تومان 2890000 تومان 1490000 تومان
4190000 تومان 5790000 تومان 2990000 تومان 1490000 تومان
ORANG COUNTY
maniaparvaz
U.ALL
4950000 تومان 6890000 تومان 3390000 تومان 1490000 تومان
5390000 تومان 7490000 تومان 3590000 تومان 1490000 تومان
5690000 تومان 7920000 تومان 3790000 تومان 1490000 تومان
5790000 تومان 8150000 تومان 3850000 تومان 1490000 تومان
DELPHIN DIVA
maniaparvaz
U.ALL
6590000 تومان 9300000 تومان 4200000 تومان 1490000 تومان
6850000 تومان 9690000 تومان 9690000 تومان 1490000 تومان
7250000 تومان 10320000 تومان 4530000 تومان 1490000 تومان
IC GREEN PALACE
maniaparvaz
U.ALL
7350000 تومان 10470000 تومان 4580000 تومان 1490000 تومان
7890000 تومان 11280000 تومان 4850000 تومان 1490000 تومان
7990000 تومان 11790000 تومان 4910000 تومان 1490000 تومان
KAYA PALAZZO
maniaparvaz
U.ALL
8250000 تومان 11790000 تومان 5050000 تومان 1490000 تومان
8550000 تومان 12270000 تومان 5200000 تومان 1490000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات