021 - 41691

تور آنتالیا ایران ایر

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
LARA DINC
maniaparvaz
ALL
1865000 تومان 2125000 تومان 1545000 تومان 1195000 تومان
HADRIANUS
maniaparvaz
ALL
1995000 تومان 2295000 تومان 1595000 تومان 1195000 تومان
2095000 تومان 2475000 تومان 1655000 تومان 1195000 تومان
2145000 تومان 2545000 تومان 1675000 تومان 1195000 تومان
2165000 تومان 2575000 تومان 1685000 تومان 1195000 تومان
CATAMARAN
maniaparvaz
U.ALL
2195000 تومان 2625000 تومان 1695000 تومان 1195000 تومان
1590000 تومان 2090000 تومان 1390000 تومان 1195000 تومان
SARP
maniaparvaz
U.ALL
2265000 تومان 2725000 تومان 1745000 تومان 1195000 تومان
2295000 تومان 2775000 تومان 1755000 تومان 1195000 تومان
2295000 تومان 2775000 تومان 1755000 تومان 1195000 تومان
THE SENSE
maniaparvaz
ALL
2385000 تومان 2885000 تومان 1795000 تومان 1195000 تومان
2425000 تومان 2935000 تومان 1795000 تومان 1195000 تومان
2465000 تومان 2995000 تومان 1845000 تومان 1195000 تومان
2525000 تومان 3095000 تومان 1865000 تومان 1195000 تومان
2615000 تومان 3245000 تومان 1895000 تومان 1195000 تومان
2625000 تومان 3235000 تومان 1895000 تومان 1195000 تومان
2625000 تومان 3245000 تومان 1895000 تومان 1195000 تومان
2625000 تومان 3245000 تومان 1915000 تومان 1195000 تومان
2695000 تومان 3375000 تومان 1955000 تومان 1195000 تومان
2695000 تومان 3345000 تومان 1945000 تومان 1195000 تومان
2745000 تومان 3425000 تومان 1965000 تومان 1195000 تومان
2795000 تومان 3495000 تومان 1995000 تومان 1195000 تومان
2795000 تومان 3495000 تومان 1995000 تومان 1195000 تومان
2895000 تومان 3645000 تومان 2045000 تومان 1195000 تومان
DAIMA BIZ
maniaparvaz
ALL
2925000 تومان 3695000 تومان 2095000 تومان 1195000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
1865000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2125000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
1995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2475000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1655000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2145000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2545000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1675000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2165000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2575000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1685000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2625000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2265000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2725000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1745000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1755000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1755000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2385000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2885000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2425000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2935000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2465000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1845000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2525000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1865000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2615000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2625000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3235000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2625000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2625000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1915000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3375000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3345000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1945000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2745000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3425000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1965000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2925000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات