تور آنتالیا ایران ایر

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BIR HOTEL
maniaparvaz
ALL
3395000 تومان 4195000 تومان 2395000 تومان 1695000 تومان
LARA DINC
maniaparvaz
ALL
3495000 تومان 4325000 تومان 2535000 تومان 1695000 تومان
CENDER
maniaparvaz
ALL
3995000 تومان 5095000 تومان 2795000 تومان 1695000 تومان
4295000 تومان 5495000 تومان 2925000 تومان 1695000 تومان رزرو مرد مجرد ندارد
4745000 تومان 6175000 تومان 3155000 تومان 1695000 تومان
4815000 تومان 6295000 تومان 3195000 تومان 1695000 تومان
5095000 تومان 6645000 تومان 3315000 تومان 1695000 تومان
5745000 تومان 7655000 تومان 3645000 تومان 1695000 تومان
SEAGATE
maniaparvaz
U.ALL
5925000 تومان 7915000 تومان 3735000 تومان 1695000 تومان
6095000 تومان 8195000 تومان 3825000 تومان 1695000 تومان
5695000 تومان 7645000 تومان 3495000 تومان 1695000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
6515000 تومان 8795000 تومان 3995000 تومان 1695000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
6525000 تومان 8825000 تومان 3995000 تومان 1695000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
6625000 تومان 8975000 تومان 4095000 تومان 1695000 تومان
CATMARAN
maniaparvaz
U.ALL
6895000 تومان 9375000 تومان 4215000 تومان 1695000 تومان
DOUBLETREE BY HILTON
maniaparvaz
U.ALL
7285000 تومان 9935000 تومان 4395000 تومان 1695000 تومان
KERVANSARAY KUNDU
maniaparvaz
U.ALL
7375000 تومان 10105000 تومان 4465000 تومان 1695000 تومان
7525000 تومان 10295000 تومان 4525000 تومان 1695000 تومان
7645000 تومان 10495000 تومان 4595000 تومان 1695000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
7645000 تومان 10475000 تومان 4595000 تومان 1695000 تومان
ASKA LARA RESORT
maniaparvaz
U.ALL
7675000 تومان 10535000 تومان 4595000 تومان 1695000 تومان
7865000 تومان 10795000 تومان 4695000 تومان 1695000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
8365000 تومان 11575000 تومان 4955000 تومان 1695000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
ORANGE COUNTY KEMER
maniaparvaz
U.ALL
8455000 تومان 11695000 تومان 4995000 تومان 1695000 تومان
9715000 تومان 13565000 تومان 5615000 تومان 1695000 تومان
11815000 تومان 16685000 تومان 6655000 تومان 1695000 تومان رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4325000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2535000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2925000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
رزرو مرد مجرد ندارد
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4745000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6175000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3155000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4815000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3315000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5745000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7655000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3645000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5925000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7915000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3735000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3825000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6515000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6525000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8825000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6625000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8975000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9375000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4215000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7285000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9935000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7375000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10105000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4465000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7525000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4525000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7645000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7645000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10475000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7675000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10535000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7865000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8365000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11575000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8455000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9715000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13565000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5615000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
11815000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16685000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6655000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی شود