تور آنتالیا 6 شب پرواز ترک (فری برد)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
NAZAR BEACH
maniaparvaz
ALL
2690000 تومان 2930000 تومان 2350000 تومان 2190000 تومان
MAYA WORLD
maniaparvaz
U.ALL
2890000 تومان 3200000 تومان 240000 تومان 2190000 تومان
3190000 تومان 3670000 تومان 2620000 تومان 2190000 تومان
3190000 تومان 3630000 تومان 2660000 تومان 2190000 تومان
3590000 تومان 4240000 تومان 2840000 تومان 2190000 تومان
PORT NATURE
maniaparvaz
U.ALL
3790000 تومان 4460000 تومان 3020000 تومان 2190000 تومان
4090000 تومان 4950000 تومان 3120000 تومان 2190000 تومان
ADALYA ELITE
maniaparvaz
U.ALL
4190000 تومان 5080000 تومان 3190000 تومان 2190000 تومان
BAIA LARA
maniaparvaz
U.ALL
4090000 تومان 4900000 تومان 3170000 تومان 2190000 تومان
4350000 تومان 5360000 تومان 32400000 تومان 2190000 تومان
ELA QUALITY
maniaparvaz
U.ALL
4290000 تومان 6220000 تومان 3230000 تومان 2190000 تومان
KAYA PALAZZO
maniaparvaz
U.ALL
4860000 تومان 6120000 تومان 3500000 تومان 2190000 تومان
ROYALSEGINUS
maniaparvaz
U.ALL
4890000 تومان 6160000 تومان 3510000 تومان 2190000 تومان
TITANIC DELUXE
maniaparvaz
U.ALL
4890000 تومان 6080000 تومان 3600000 تومان 2190000 تومان
CALISTA LUXURY
maniaparvaz
U.ALL
5370000 تومان 6840000 تومان 3800000 تومان 2190000 تومان
5390000 تومان 6920000 تومان 3760000 تومان 2190000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2660000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
32400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات