کوالالامپور+سنگاپور

2395000 تومان 2495000 تومان 2595000 تومان 2695000 تومان 2845000 تومان 2995000 تومان
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Quality
maniaparvaz
B.B
QUALITY
maniaparvaz
B.B
2795000 تومان 3895000 تومان 2295000 تومان 1695000 تومان
ROYAL CHULAN BIHTANG
maniaparvaz
B.B
CHANCELLOR
maniaparvaz
B.B
2895000 تومان 3995000 تومان 2345000 تومان 1695000 تومان
VERDANT HILL
maniaparvaz
B.B
CHANCELLOR
maniaparvaz
B.B
2945000 تومان 4145000 تومان 2395000 تومان 1795000 تومان
NOVOTEL
maniaparvaz
B.B
DAYS HOTEL
maniaparvaz
B.B
3045000 تومان 4295000 تومان 2495000 تومان 1795000 تومان
DORSETT REGENCY
maniaparvaz
B.B
GRAND CENTRAL ORCHARD
maniaparvaz
B.B
3145000 تومان 4495000 تومان 2595000 تومان 1845000 تومان
CORUS
maniaparvaz
B.B
ORCHARD PARADE
maniaparvaz
B.B
3245000 تومان 4695000 تومان 2695000 تومان 1895000 تومان
CONCORDE
maniaparvaz
B.B
CONCORD ORCHARD
maniaparvaz
B.B
3445000 تومان 5045000 تومان 2845000 تومان 1945000 تومان
PACIFIC REGENCY
maniaparvaz
B.B
PAN PACIFIC ORCHARD
maniaparvaz
B.B
3595000 تومان 5345000 تومان 2995000 تومان 1995000 تومان
RENAISSANCE
maniaparvaz
B.B
ORCHARD
maniaparvaz
B.B
3695000 تومان 5495000 تومان 2045000 تومان
ROYAL CHULAN
maniaparvaz
B.B
SWISSOTEL
maniaparvaz
B.B
3795000 تومان 5695000 تومان 3195000 تومان 2095000 تومان
SHERATON
maniaparvaz
B.B
SHERATON
maniaparvaz
B.B
3945000 تومان 5995000 تومان 3345000 تومان 2145000 تومان
GRAND MILLINIUM
maniaparvaz
B.B
MANDARIN ORCHARD
maniaparvaz
B.B
3945000 تومان 5995000 تومان 3345000 تومان 2145000 تومان
INTERCONTIENTAL
maniaparvaz
B.B
HILTON
maniaparvaz
B.B
4045000 تومان 6195000 تومان 3395000 تومان 2195000 تومان
JW MARRIOTT
maniaparvaz
B.B
MARINA MANDARINE
maniaparvaz
B.B
4395000 تومان 6895000 تومان 3745000 تومان 2345000 تومان
RITZ CARTON
maniaparvaz
B.B
RITZ CARTON
maniaparvaz
B.B
5245000 تومان 8445000 تومان 4495000 تومان 2645000 تومان
SHANGRI LA
maniaparvaz
B.B
SHANGRI LA
maniaparvaz
B.B
5245000 تومان 8495000 تومان 4495000 تومان 2695000 تومان
TRADERS BY SHANGRI LA
maniaparvaz
B.B
MARINA BAY SANDS
maniaparvaz
B.B
6895000 تومان 11495000 تومان 5945000 تومان 3295000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2945000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4145000 تومان
2395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3045000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4295000 تومان
2495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3145000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4495000 تومان
2595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1845000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3245000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4695000 تومان
2695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1895000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3445000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5045000 تومان
2845000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2845000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1945000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5345000 تومان
2995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2045000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3945000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2145000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3945000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2145000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4045000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3745000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2345000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5245000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8445000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2645000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5245000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5945000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات