تور گرجستان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
POLO
maniaparvaz
B.B
1695000 تومان 1895000 تومان 1295000 تومان 1195000 تومان
PRIMAVERA
maniaparvaz
B.B
1895000 تومان 2295000 تومان 1395000 تومان 1195000 تومان
CENTRAL BY MGZAVRET
maniaparvaz
B.B
1995000 تومان 2395000 تومان 1495000 تومان 1195000 تومان
GNG
maniaparvaz
B.B
1995000 تومان 2495000 تومان 1495000 تومان 1195000 تومان
SM TRAVEL HOTEL
maniaparvaz
B.B
2095000 تومان 2695000 تومان 1595000 تومان 1195000 تومان
NEW PALACE SHARDEN
maniaparvaz
B.B
2095000 تومان 2795000 تومان 1595000 تومان 1195000 تومان
VOYAGER
maniaparvaz
B.B
2195000 تومان 2995000 تومان 1795000 تومان 1195000 تومان
NOVO HOTEL &RESIDEN
maniaparvaz
B.B
2395000 تومان 3195000 تومان 1695000 تومان 1195000 تومان
L PLAZA
maniaparvaz
B.B
2395000 تومان 3195000 تومان 1695000 تومان 1195000 تومان
KMM
maniaparvaz
B.B
2395000 تومان 3195000 تومان 1695000 تومان 1195000 تومان
IVERIA INN
maniaparvaz
B.B
2495000 تومان 3195000 تومان 1795000 تومان 1195000 تومان
VEDZISI
maniaparvaz
B.B
2495000 تومان 3195000 تومان 1795000 تومان 1195000 تومان
SHARDEN HOTEL
maniaparvaz
B.B
2495000 تومان 3395000 تومان 1795000 تومان 1195000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات